VABILO NA 3.REDNI OBČNI ZBOR KD SEŽANA

VABILO NA 3.REDNI OBČNI ZBOR KD SEŽANA

V A B I L O

 

Na podlagi 17 in 18 člena Statuta društva Vas vabimo,  da se udeležite 3. rednega letnega občnega zbora Kinološkega društva Sežana,  ki bo v nedeljo, dne  16.3. 2014 ob 10. uri v prostorih društva v Sežani (novi poligon)

 

DNEVNI  RED:

 1. Otvoritev in pozdrav ter potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev organov občnega zbora
  1. delovnega predsedstva
  2. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika (verifikacijska komisija)
  3. poročilo verifikacijske komisije

      3.   Poročila o delovanju društva v letu 2013

  1. poročilo predsednika o poslovanju društva
  2. blagajniško poročilo – bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha
  3. nadzornega odbora

4.      Razprava po poročilih

5.      Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2013

6.      Razrešitev nedelujočih članov, v organih društva

7.      Volitve manjkajočih članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije

8.      Program dela in finančni plan za leto 2014

9.      Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2014

10.  Razno

 

Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj  petina članov.

V pričakovanju, da se boste 3. občnega zbora udeležili, vas pozdravljamo .

 Sežana:2. Marec 2014                                  Kinološko društvo Sežana

                                                                                                        Ljubo Gorup predsednik l.r.