RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN ORGANE UPRAVLJANJA KINOLOŠKEGA DRUŠTVA SEŽANA

V skladu s statutom društva in na podlagi sklepa zadnje seje UO z dne 8. 12. 2019 objavljamo:

RAZPIS ZA REDNE VOLITVE PREDSEDNIKA IN ORGANE UPRAVLJANJA
Kinološkega društva Sežana za mandatno obdobje 2020 do 2024

Razpisana mesta:

  • Predsednik društva
  • Nadzorni odbor  (3 člani)
  • Disciplinska komisija  (3 člani)

 

Pogoji in način kandidature:

  • Kandidira lahko vsak polnoleten član društva, ki ima plačano članarino za tekoče leto in, ki vloži kandidaturo v skladu z določili tega razpisa.
  • Kandidata lahko v izvolitev predlaga tudi drug član društva,pod pogojem da je od njega pridobil lastnoročno podpisano soglasje h kandidaturi, ki jo je treba predložiti predlogu.
  • Kandidature in predloge se predložijo na kandidatnih obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani društva ( www:kdsezana.si  ). Kandidati priložijo lastnoročno podpisano izjavo, da sprejemajo kandidaturo v posamezen organ društva. Kandidat za predsednika društva mora ob vložitvi kandidature predložiti še kratko predstavitev in predlog programskih smernic oz. plana dela društva.
  • Zbiranje kandidatur in predlogov poteka od dneva objave razpisa na spletni strani društva do vključno 9. Januar 2020 po elektronski pošti  info@kdsezana.si  ali na naslov KINOLOŠKO DRUŠTVO SEŽANA Bazoviška cesta 13  6210 Sežana. (»s pripisom »za razpis«).

Vsi v tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Volilna komisija:

  • Barbara Horvat Požun
  • Irena Starc
  • Vlasta Bojko

Dokumenti:

Predsednik KD Sežana:Ljubo Gorup
Predsednik volilne komisije: Irena Starc